Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wuměłstwowy projekt 3 krajow / Wuměłski projekt 3 krajow 2019-2021

WOBRAZY KRAJINY. PODOBE POKRAJINE. BILDER EINER LANDSCHAFT. WOBRAZE KRAJINY.

PŘECHOD. PREHOD. ÜBERGANG. PŚECHOD 03

Projekt wopřijima wustajeńcy tworjaceho wuměwstwa, čitanja a koncerty a pokazuje w zhromadnej prezentaciji pozicije načasnych wuměłčow a wuměłcow z Němskeje, Słowjenskeje a Awstriskeje na mjezsobu zwjazanej temje „Wobrazy krajiny“ a „Přechod“. Štyri w titulu naspomnjene rěče – hornjoserbšćina, słowjenšćina, němčina a delnjoserbšćina – wotpowěduja chronologiskej čarje projekta, kotryž je so w meji 2019 w Budyšnje zahajił, w nazymje 2019 do Słowjenskeje powjedźe (do Ljubljany a Slowenj Gradeca), w januaru 2020 dale do Korutanskeje pućuje (do Celoveca při Wörtherowym jězoru a Pliberka) a 2021 w Choćebuzu kónči. [hsb]

wjace k projektej

Předchadźacej projektaj PŘECHOD. ÜBERGANG. PREHOD 01 – Serbske kulturne dny w Korutanskej (5.6.–14.8.2014) a PŘECHOD. ÜBERGANG. PREHOD 02 we Łužicy (14.3.–29.8.2015), kotrejž buštej na zakładźe iniciatiwy korutansko-słowjenskeho wuměłca Karla Vouka z nim zhromadnje wuwitej, stej so z krajinowej a kulturnej změnu na zakładźe industrijoweho wuwića Łužicy, domizny Serbow, dla rozestajałoj. Nic naposledk bu z tutymaj projektomaj korutanska tradicija kulturneje wuměny z Łužiskimi Serbami z 1970tych a 1980tych lět znowa wožiwjena.

PŘECHOD. ÜBERGANG. PREHOD. PŚECHOD 03 wopřijima tutu temu šěršo – wón njekoncentruje so jeničce na Łužicu a serbske wuměłstwo a kulturu. Krajiny su dźěl kolektiwneho pomjatka.

W krajinach korjeni narodna a kulturelna identita. Pomjatk naroda zwjetša njewobkedźbuje, zo so na tamnej stronje hranicy poćahi hinak tworja a zo so hódnoćenje samsnych podawkow a wuwićow často wot swójskeho zaznawanja rozeznawa.

Karl Vouk charakterizuje w swojim předsłowje w katalogu, kotryž je k projektej wušoł, načasne předstajenja krajinow jako refleksiju wotpowědneje sensibility napřećo wobmjezowanym resursam planeta zemja a wotmołwy na mustry kulturelneho a hospodarskopolitiskeho přiswojenja krajinow.

Zhromadny projekt Załožby za serbski lud, Koroška galerije likovnih umetnosti (Muzej za moderne a načasne wuměłstwo Koroška) w Slovenj Gradecu (Słowjenska), Muzeja moderneho wuměłstwa Korutanskeje w Celovecu (Awstriska), Serbskeho muzeja w Budyšinje a Serbskeho muzeja w Choćebuzu w kooperaciji z dalšimi partnerami z Łužicy, Słowjenskeje a Korutanskeje zhromadźi wuměłče a wuměłcow kaž tež kulturu tworjace, spěchowace, wustajace a přeslědźace institucije a pokročuje z kulturnej wuměnu, zahajenej w lěće 2014. Sakska statna ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange, kotraž je zhromadnje z ministrom za kulturu Republiki Słowjenska mag. Zoranom Pozničom, krajnym hejtmanom Korutanskeje dr. Peterom Kaiserom a ministerku za wědomosć, slědźenje a kulturu Kraja Braniborska dr. Martinu Münch patronatstwo za projekt přewzała, poda k zazběhej dnja 26. meje 2019 w Budyskim Serbskim muzeju postrowne słowo.

160-stronski katalog wobsahuje eseje dr. Andreje Hribernik (SI), prof. dr. Beaty Mitzscherlich (DE) a dr. Heima Strempfla (AT), literarne teksty na projekće wobdźělenych třoch literatkow, wobšěrny wobrazowy dźěl k tworjacemu wuměłstwu dohromady 16 tworjacych wuměłčow a wuměłcow z komentarami Andreje Hribernik (SI), Sabriny Kotzian (DE), Nory Leitgeb (AT) a Christiny Wetzlinger-Grundnig (AT), postrowne słowa patronatkow a patronatow kaž tež předsłowje wuměłca Karla Vouka a Załožby za serbski lud. Přinoški su w serbskej (w hornjo- abo delnjoserbskej), słowjenskej a němskej rěči wotćišćane. Kniha je we wustajenišćach, na dalšich zarjadowanjach, w serbskimaj kulturnymaj informacijomaj a Smolerjec kniharni na předań. Katalog hodźi so tež w Ludowym nakładnistwje Domowina skazać.

Projekt wopśimjejo wustajeńce twórjecego wuměłstwa, cytańske zarědowanja a koncerty a pokazujo w zgromadnej prezentaciji pozicije nacasnych wuměłcow a wuměłcowkow z Nimskeje, Słowjeńskeje a Awstriskeje wó ze sobu zwězanych temach “Wobraze krajiny” a “Pśechod”. Te styri w titlu pódane rěcy – górnoserbšćina, słowjeńšćina, nimšćina a dolnoserbšćina – wótpowěduju chronologiskej droze projekta, kenž w maju 2019 w Budyšynje se zachopijo, nazymu 2019 do Słowjeńskeje (Ljubljana, Slovenj Gradec) wjeźo, w januarje 2020 dalej do Korutańskeje (Klagenfurt/Celovec nad jazorom Wörthersee, Bleiburg/Pliberk) a w septembrje 2020 se w Chóśebuzu/Cottbus zakóńcyjo. [dsb]

wěcej k projektoju

Pjerwjejšnej projekta PŘECHOD. ÜBERGANG. PREHOD 01 – Serbske kulturne dny w Korutańskej (5.6.-14.8.2014) a PŘECHOD. ÜBERGANG. PREHOD 02 we Łužycy (14.3.-29.8.2015), kótarejž stej se pó iniciatiwje korutańsko-słowjeńskego wuměłca Karla Vouka gromaźe z nim wuwijałej, stej se z krajinoweju a kulturneju změnu ako slěd industrielnego wuwiśa Łužyce, kótaraž jo domownja Serbow, rozestajiłej. Z tyma projektoma jo se slědkoju teke na korutańsku tradiciju kulturneje wuměny z łužyskimi Serbami z 1970ych a 1980ych lět nawězało.

PŘECHOD. ÜBERGANG. PREHOD. PŚECHOD 03 zaběra se z teju temu šyrjej – njekoncentrěrujo se jano na Łužycu a serbsku kulturu a serbske wuměłstwo.

Krajiny su źěl kolektiwnego spomnjeśa. W krajinach kórjenitej narodna a kulturna identita. Spomnjeśe naroda zwětšego njeźiwa na to, až se za granicu hynakše póśěgowańske dypki wuběraju a až se pógódnośenje samskich tšojenjow a wuwiśow cesto wót swójskego zawupytnjenja rozeznawa.

Karl Vouk charakterizěrujo w swójom pśedsłowje ku katalogoju, kótaryž jo se k projektoju wudał, nacasne pśedstajenja krajinow ako refleksije wó wótpowědnej sensibiliśe za wobgranicowane resurse planeta zemja a wótegrona na mustery kulturnego a góspodaŕskopolitiskego pśiswójenja krajinow.

Zgromadny projekt Załožby za serbski lud z Muzejom za moderne a nacasne wuměłstwo Koroška w Slovenj Gradec (Słowjeńska), Muzejom Modernego wuměłstwa Korutańska w Celovcu/Klagenfurt (Awstriska), Serbskim muzejom Budyšyn a Serbskim muzejom Chóśebuz kaž teke z dalšnymi partnarjami z Łužyce, Słowjeńskeje a Korutańskeje wjeźo wuměłcow a wuměłcowki a dalšnych kulturnikow a kulturnice, spěchujuce, wustajajuce a slěźece institucije gromadu a wjeźo 2014 zachopjonu kulturnu wuměnu dalej.

Sakska statna ministaŕka za wědomnosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange, kótaraž jo gromaźe z ministarjom za kulturu Republiki Słowjeńskeje mag. Zoranom Pozničom, z krajnym hawtmanom Korutańskeje dr. Peterom Kaiserom a z ministaŕku za wědomnosć, slěźenje a kulturu kraja Bramborska dr. Martinu Münch pśewzeła patronatstwo nad projektom, jo k projektowemu zachopkoju dnja 26. maja 2019 w budyšyńskem Serbskem muzeju póstrowne słowo powědała.

160-bokowy katalog wopśimjejo eseje dr. Andreje Hribernik (SI), prof. dr. Beaty Mitzscherlich (DE) a dr. Heima Strempfla (AT), literarne teksty tych na projekśe wobźělonych tśich literatkow, wobšyrny wobrazowy źěl k wuměłstwoju tych dogromady 16 twórjecych wuměłcow a wuměłcowkow, pśewóźony z komentarami Andreje Hribernik (SI), Sabriny Kotzian (DE), Nory Leitgeb (AT) a Christiny Wetzlinger-Grundnig (AT), póstrowne słowa patronow resp. patronkow kaž mimo pśedsłowa Karla Vouka teke take Załožby za serbski lud. Pśinoski su w serbskej (pak górno- pak dolnoserbskej), słowjeńskej a nimskej rěcy wótśišćane. Knigły su k dostaśeju we wustajeńskich domach, pśi drugich zarědowanjach, w serbskima kulturnyma informacijoma a pśez Ludowe nakładnistwo Domowina.

Wšitcy spěchowarjo předewzaća su w impresumje zapisani. Vsi podporniki projekta so navedeni v kolofonu. Alle Förderer des Vorhabens sind im Impressum verzeichnet. Wše spěchowarje pśedewześa su w impresumje zapisane.